Een onderschat probleem: sommige buitenlandse onderzoekers werken aan de UGent in precaire omstandigheden

De voorbije jaren werden we als delegatie van ACOD UGent verschillende keren geconfronteerd met de precaire omstandigheden waarin naar schatting een driehonderdtal internationale onderzoekers moeten leven terwijl ze aan onze universiteit werken. Ook aan andere Vlaamse universiteiten stelt dit probleem zich overigens op dezelfde manier, maar wij vestigen in dit artikel nu eerst de aandacht op onze eigen instelling.

Dit jaar door de cornacrisis helaas geen belastingservice van ACOD of ABVV

Door de coronacrisis verloopt alles dit jaar helaas anders dan gewoonlijk en zullen er geen belasting-invulsessies plaatsvinden, noch bij ACOD in de Bagattenstraat noch bij het ABVV. Ook andere traditionele invulsessies, bvb bij de gemeenten, gaan dit jaar niet door.

In plaats daarvan wordt iedereen doorverwezen naar de specifieke aangepaste werkwijze van de belastingdienst zelf voor het bieden van ondersteuning op afstand bij het indienen van de aangifte. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de belastingdienst, hier en hier

Dit betekent dus dat u, eens u uw voorstel tot aangifte heeft ontvangen via tax-on-web of per post, telefonisch contact kan opnemen met de belastingdienst om een afspraak te maken om de aangifte te laten invullen per telefoon.
Na het invullen per telefoon worden deze gegevens dan nog eens per post of via tax-on-web naar u opgestuurd voor ondertekening en terugsturen (indien per post) of finale bevestiging voor indiening (indien tax-on-web).

Merk op: als u ziet dat de gegevens reeds volledig correct zijn op het voorstel van vereenvoudigde aangifte dat u heeft ontvangen, dan hoef u verder niets te doen (zie deze toelichting).

Bijvoorbeeld: als uw loon van UGent uw enige inkomen was in 2019 en u geen andere inkomsten had, dan zal dit normaal reeds correct zijn opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Als u daarnaast in 2019 echter nog andere inkomsten of belastingverminderingen had (bvb aftrek voor een hypothecaire lening) dan kan het zijn dat deze nog niet allemaal op de vereenvoudigde aangifte staan vermeld en dat deze dus wel nog moeten worden ingevuld en ingediend.

Tijdelijke aanpassingen aan de personeelsregelgeving ten gevolge van de coronacrisis

Op donderdag 14 mei 2020 werden een aantal tijdelijke wijzigingen onderhandeld aan de personeelsreglementering naar aanleiding van de coronacrisis. In dit artikel lichten we de verschillende voorgestelde wijzigingen kort toe.

Deze onderhandelde uitzonderingsmaatregelen dienen nu nog finaal te worden goedgekeurd door het bestuur.

Is een van de in dit artikel vermelde bepalingen op jou van toepassing en heb je verdere vragen hierover? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

Ook aan UGent kan corona-ouderschapsverlof worden opgenomen

Ook aan UGent werd intussen de invoering van het specifieke corona-ouderschapsverlof onderhandeld en goedgekeurd. In dit artikel geven we je een uitgebreide toelichting over de modaliteiten van deze tijdelijke nieuwe vorm van gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Heb je na het lezen van dit artikel nog verdere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (Subcomité PBW 04/05/2020, Informeel overleg 07/05/2020 en POC 11/05/2020)

De afgelopen weken was er heel wat sociaal overleg: er was een extra subcomité Preventie en Bescherming op het Werk op maandag 4 mei, waarop de modaliteiten en werkwijze rond de organisatie van de examens en de heropstart van andere activiteiten binnen de gebouwen aan de UGent werden besproken, rekening houdend met de coronamaatregelen.

Daarnaast was er een informeel overleg op donderdag 7 mei, waar de coronamaatregelen aan de UGent uiteraard ook op de agenda stonden, en tenslotte een extra PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) op maandag 11 mei, om de personeelsinzet rond “on campus” examens af te ronden.

In dit artikel brengen we verslag uit van de drie genoemde overlegmomenten. Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

Donderdag 30 april 2020: sociaal overleg over de ATP-functieclassificatie

Op donderdag 30 april 2020 vindt het volgende overlegmoment plaats tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur. Dit keer staan de ATP-functieclassificatie op de agenda.

ACOD maakte ondertussen haar standpunten in dit dossier over als voorbereiding voor dit overleg. Je kan ze terugvinden in dit artikel.

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (POC 22/04/2020)

Nadat eerder al tweemaal een “digitale” versie van het informeel sociaal overleg plaatsvond, werd op woensdag 22/04/2020 ook het eerste digitale formele sociaal overleg georganiseerd, het Personeelsonderhandelingscomité of POC.

Op de agenda stonden een aantal punten die formeel onderhandeld moesten worden. In de varia werd uiteraard uitgebreid ingegaan op de huidige corona-maatregelen, maar ook op de eisen rond de UGent Fight for 14€-campagne. In dit artikel brengen we verslag uit.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (16/04/2020)

Ook het tweede “digitale” sociaal overleg stond uiteraard vooral in het teken van de corona-maatregelen aan de Universiteit Gent, naast de voorbereiding van het formele onderhandelingscomité van volgende week. Tot slot werd er ook een toelichting gegeven over een aantal wijzigingen aan de werkwijze voor de potentieelinschattingen 2020 voor het ATP naar aanleiding van de coronacrisis.

In dit artikel geven we kort de standpunten die we daarover als ACOD hebben ingenomen, en het antwoord dat we hierover kregen vanuit het universiteitsbestuur.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (02/04/2020)

Ook tijdens deze Corona-tijden is er nood aan sociaal overleg, in het bijzonder over de manier waarop de maatregelen die de UGent neemt worden toegepast. ACOD vroeg het bestuur daarom om het geplande sociaal overleg opnieuw op te starten, en in digitale vorm verder te zetten tijdens de periode waarin fysiek samenkomen niet mogelijk is.

Tegelijk willen we tijdens deze moeilijke periode ook beginnen met het systematischer informeren van het UGent-personeel over de standpunten die wij als vakbond innemen tijdens het sociaal overleg, en wat de reactie van het universiteitsbestuur hierop is. In dit artikel vind je alvast een eerste berichtgeving over het informeel sociaal overleg van 2 april 2020.

Uitbetaling syndicale premie 2019: belangrijke info wegens de huidige coronacrisis

Begin deze week, eind maart 2020, bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2019 aan iedereen die in de loop van 2019 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Merk op:

Sinds dit jaar bezorgt UGent de aanvraagformulieren per mail. Deze mail werd verstuurd in de loop van maandag 30 maart 2020, had als afzender "noreply_vakbondspremie@ugent.be" en als onderwerp "Vakbondspremie". (Check zeker ook even je spam-map mocht je de mail niet meteen terugvinden.)

De overgang naar het digitaal bezorgen van de aanvraagformulieren is vergelijkbaar met de werkwijze die reeds enige jaren wordt toegepast bij het personeel van de Vlaamse overheid en het leerplichtonderwijs. Deze overstap werd reeds enige tijd geleden opgestart, nog voor er sprake was van de huidige coronacrisis. Ook was er geen realistische mogelijkheid meer om voor de wettelijke deadline van eind maart dit alsnog terug te wijzigen naar de oude werkwijze met papieren formulier.

ACOD heeft de vraag gesteld aan de bevoegde overheid (kanselarij eerste minister) of, gezien de huidige uitzonderlijke situatie tijdens de coronacrisis, ook digitaal ingestuurde aanvragen voor de syndicale premie mochten worden aanvaard. Dit werd echter categoriek geweigerd. Bijgevolg zijn de vakbonden nog steeds verplicht om een papieren ingevulde en ondertekende versie van het aanvraagformulier op te vragen alvorens een syndicale premie kan worden uitbetaald.

De wijziging naar digitale bezorging van het formulier samen met de weigering vanuit de kanselarij om digitaal ingestuurde aanvragen te aanvaarden zorgt voor een uitzonderlijk moeilijke situatie, aangezien zeker niet alle betrokken personeelsleden thuis over een printer beschikken, en er momenteel ook niet meteen andere printmogelijkheden beschikbaar zijn.

Gezien de moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden stellen wij voorlopig volgende werkwijze voor:

  • De medewerkers van DSV niveau C en D ontvingen het aanvraagformulier niet per mail maar krijgen sowieso een papieren exemplaar per post opgestuurd door UGent. Dit was vroeger al zo afgesproken, voorafgaand aan de huidige crisis. Hetzelfde geldt voor de UGent-personeelsleden die hun loonbrieven op eigen vraag nog op papier ontvingen.
  • De leden die de mogelijkheid hebben om het formulier af te drukken, kunnen dit reeds ingevuld en ondertekend per (gewone) post terugbezorgen naar ACOD Oost-Vlaanderen (aanvraag syndicale premie), Bagattenstraat 158, 9000 Gent
  • Aan de andere leden wordt voorlopig gevraagd om in de mate van het mogelijke dit aanvraagformulier momenteel bij te houden en dit af te drukken en ingevuld en ondertekend terug te bezorgen eens de huidige coronamaatregelen zijn afgelopen, waarna de premie dan zo spoedig mogelijk zal worden uitbetaald. Vanuit ACOD zullen wij op dat moment ook nog een herinnering sturen naar al onze leden zodat u de aanvraag zeker niet vergeet in te dienen.
  • Indien het voor u niet haalbaar is om te wachten tot na afloop van de huidige coronamaatregelen, vragen wij om ons te contacteren via ACOD@UGent.be zodat we samen naar een praktische oplossing kunnen zoeken voor uw situatie.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een verre van ideale situatie is en doen dan ook ons uiterste best om samen met het universiteitsbestuur nog een andere oplossing te vinden, maar hopen ondertussen op uw begrip gezien de uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden.

Daarnaast vindt u in dit artikel ook nog de nodige verdere info over het invullen en terugbezorgen van het aanvraagformulier (klik op de titel van dit bericht).

Pagina's

Subscribe to Front page feed