links-progressief@ugent: "The future is now" (Conner Rousseau)

Onder het motto “The future is now” neemt Conner Rousseau (fractieleider sp.a) de Septemberverklaring van de Vlaamse regering op de korrel.

Een opwarmertje:

'Want laat ons eerlijk zijn. Er ligt werk op de plank. Héél veel werk. Hoe lang kan een welvarende regio als Vlaanderen nog dulden dat 15.000 mensen jaren moeten wachten op een zorgbudget? Hoe lang zullen we nog dulden dat er elke dag 28 Vlamingen een zelfmoordpoging ondernemen? Hoe lang zal Vlaanderen nog dulden dat duizenden senioren elke maand bij hun kinderen moeten bedelen om hun rusthuisfactuur te betalen?

Geen enkel canon of geen enkel museum over ons roemrijk verleden kunnen die schandvlekken bedekken. Dat doe je met beleid dat écht iets verandert in het concrete leven van al die Vlamingen. Door te investeren in de toekomst van alle Vlamingen.'

Zin in meer?

Ontmoet de angry young man op vrijdag 27 september - 12:15 - 14:00

Waar?

Publieksruimte van het Amsab - Bagattenstraat 174, 9000 Gent

Hoe inschrijven?

Mail naar progressief_links@outlook.com

ACOD UGent is solidair met collega’s die geïntimideerd worden door extreemrechts

Met verbazing en ontzetting heeft ook ACOD UGent kennis genomen van de bedreigingen die geuit werden door extreemrechtse figuren in en rond Schild en Vrienden tegen Sebastiaan Van Severen, een onderzoeker aan de Universiteit Gent. ACOD UGent wil via deze verklaring haar openlijke solidariteit betuigen met Sebastiaan Van Severen en alle andere slachtoffers van extreemrechts geweld. ACOD roept op om elke vorm van discriminatie en intimidatie ook aan haar te melden via acod@ugent.be

Eerste cijfers tonen het succes van het nieuwe WP-beleid aan

ACOD UGent vroeg in de nasleep van de invoering van het nieuwe WP-beleid enkele cijfers op bij DPO. Uit die cijfers blijkt dat het WP-beleid een groot succes is: een grote meerderheid van het WP werd overgezet naar het nieuwe statuut, en de meesten kregen een contract van onbepaalde duur met zekerheden op langere termijn. In dit artikel overlopen we enkele vaststellingen.

links-progressief@ugent: "Hoe moet het nu verder?" (Dave Sinardet)

Op vrijdag 7 juni 2019 geeft Dave Sinardet (VUB) een lezing met als titel "Hoe moet het nu verder?", over het politieke landschap na de verkiezingen van 26 mei.

Het evenement vindt plaats in de Foyer van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Dit is de laatste lezing van links-progressief @ ugent voor de vakantie. In september gaat het programma voor 2019-2020 van start.

101 UGent-collega’s werken aan minder dan 14€/uur

Uit cijfers die ACOD opvroeg bij de Directie Personeel en Organisatie (DPO) blijkt dat exact 101 UGent-collega’s werken aan een uurloon dat lager is dan 14€/uur. Het gaat dan vooral om collega’s in functieklasse D en C, maar ook enkelen in de begingraad van functieklasse B. ACOD blijft bij haar standpunt dat de minimumlonen aan de UGent moeten opgetrokken worden naar minstens 14€/uur.

Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD UGent lanceert campagne voor minimumloon van 14€ per uur aan de UGent

Sinds enkele maanden wordt binnen het ABVV campagne gevoerd rond deze eis van een minimumloon van 14€/uur. Uit recent onderzoek van Testaankoop bleek dat steeds meer Belgen het moeilijk hebben om rond te komen: 39% kan nooit sparen, 68% heeft het moeilijk om te sparen. Steeds meer mensen moeten niet alleen besparen op vrijetijdsuitgaven, hobby’s of vakantie, maar moeten aan het einde van de maand ook de keuze maken tussen de facturen voor verwarming, voedsel, vervoer of medische kosten. Bij die groep zit ook een stijgend aantal werkenden.

Een brutoloon van 14€/uur betekent voor een voltijdse tewerkstelling een nettoloon van +/- 1.700€: een minimum indien men na aftrek van kosten voor huisvesting, energie, medische uitgaven, voeding en andere basisbehoeften toch nog iets wil overhouden voor sparen en ontspanning. Bij een lager inkomen kunnen mensen al snel onder de armoedegrens duiken, vooral bij onverwachte kosten, een grote herstelling, ziekte of andere tegenslag. In de groep die er het slechtst aan toe is zitten vooral veel vrouwen en alleenstaande ouders. Voor ons is het onaanvaardbaar dat iemand die voltijds werkt niet aan dit minimum zou komen.

Ook aan de UGent duiken heel wat salarisschalen onder dit minimum. Zo moet een personeelslid dat zijn loopbaan start in functieklasse D maar liefst 12 jaar werken alvorens aan die 14€ te komen, in functieklasse C is dat 6 jaar, en zelfs een collega die start in functieklasse B heeft dit pas na één jaar. Opmerkelijk: in de meeste privébedrijven van dezelfde grootte als de UGent liggen die lonen redelijk wat hoger: een goed voorbeeld is de schoonmaaksector – een typische lageloonsector – waar de startlonen hoger liggen dan aan de UGent.

ACOD UGent pleit dan ook voor:

  • Een minimumloon van 14€/uur voor iedereen aan de UGent.
  • De UGent moet ook aan onderaannemers eenzelfde minimum opleggen.
  • Massaal inzetten op statutaire vaste benoeming waar mogelijk, en de invoering van een aanvullende ziekteverzekering voor contractuelen: ziek zijn mag niet tot loonverlies en armoede leiden!

Mee naar aanleiding van het resultaat van de recentste onderhandelingen rond een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) organiseert onze vakbondskoepel ABVV op dinsdag 14 mei 2019 een nationale actiedag voor meer koopkracht en tegen ongelijkheid. Een van de eisen die het ABVV hiermee naar voor wil brengen is het optrekken van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur, of ongeveer 2300 euro bruto per maand. ACOD UGent trapt op deze symbolische dag haar campagne op gang waarmee zij bovenstaande eisen wil proberen te realiseren aan de UGent.

ACOD UGent zal op dinsdagmorgen 14 mei 2019 tussen 8u en +/- 10u30 met een piket aanwezig zijn bij het rectoraat om te informeren en sensibiliseren rond onze campagne voor een degelijk minimumloon van 14 euro bruto per uur aan de hand van bijgevoegd pamflet. Kom zeker ook eens langs!
Aansluitend volgt er over de middag ook nog een sensibiliseringsactie aan de Brug.

Dit is natuurlijk nog maar de eerste stap. De komende maanden zullen wij blijven campagne voeren aan de UGent rond dit thema, je hoort zeker nog van ons. Wil je zeker op de hoogte blijven, hou onze website in de gaten, schrijf je in op onze nieuwsbrief (zie in de linkerkolom op onze homepagina, contacteer ons via acod@ugent.be, of volg ons via twitter en facebook.

Onze 14 euro-campagne heeft ook een specifieke facebookpagina waar je het volledige verloop mee kan volgen.

links-progressief@ugent: 'De nieuwe kwetsbaarheid' (Matthias Somers)

Op vrijdag 17 mei 2019 geeft Matthias Somers (Minerva – progressieve denktank) een lezing over “De nieuwe kwetsbaarheid”. Dit is de titel van zijn recente studie over de de lagere inkomensklassen in België (1985-2016), die u kan downloaden via deze link.

Het evenement vindt plaats in het AMSAB (Bagattenstraat 174 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Update: lees hier in detail de modaliteiten van het nieuwe WP-beleid en de afspraken die werden gemaakt naar aanleiding van de omzetting van de huidige WP-leden naar dit nieuwe beleid

(Version in English is available on this page)

Op vrijdag 1 februari 2019 heeft de raad van bestuur het nieuwe WP-reglement goedgekeurd. Tegelijk werd ook de aanpassing van het pensioenreglement goedgekeurd waardoor voortaan alle contractuele WP-leden aan UGent rechten zullen opbouwen op een aanvullend pensioen.

Merk op: op dinsdag 26 maart heeft de raad van bestuur nog een aantal amendementen goedgekeurd op dit nieuwe WP-reglement. Deze aanpassingen werden ondertussen verwerkt in onderstaande overzichten.

We lichten je graag in detail de modaliteiten toe van het nieuwe WP-beleid.

We gaan dieper in op de arbeidsvoorwaarden en de loopbaanperspectieven van de verschillende WP-groepen in het nieuwe beleid:

Daarnaast geven we ook nadere toelichting bij: de modaliteiten bij de omzetting van de huidige contractuele WP-leden naar het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2019

In bijlage bij dit bericht vindt u verder ook nog de presentatie die ACOD heeft gegeven op haar personeelsvergadering van 8 februari 2019 rond dit onderwerpt.

Heeft u na het raadplegen van deze pagina's nog verdere vragen rond het nieuwe WP-beleid? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op ACOD@UGent.be

ACOD en ABVV belastingservice 2019

Ook dit jaar bieden ACOD en ABVV opnieuw hulp aan onze leden bij het invullen van de belastingbrief. Lees er meer over in dit artikel.

De 10 overdraagbare verlofdagen kunnen voortaan worden opgenomen tot het einde van het nieuwe kalenderjaar

Op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) van donderdag 14 maart 2019 zijn de vakorganisaties en het universiteitsbestuur unaniem akkoord gegaan met een voorstel om de regeling rond de 10 overdraagbare verlofdagen aan te passen. De formele reglementswijziging werd ondertussen ook reeds goedgekeurd op het bestuurscollege van vrijdag 5 april 2019. De nieuwe regeling gaat meteen van start. We geven hieronder een korte toelichting bij deze wijziging.

Personeelsleden die, bvb door de drukte op het werk, niet al hun vakantiedagen kunnen opnemen in de loop van het kalenderjaar kunnen tot maximum 10 verlofdagen overdragen naar het volgende kalenderjaar. Tot op heden moesten deze overgedragen verlofdagen worden opgenomen voor eind april van het nieuwe kalenderjaar. Deze deadline wordt nu aangepast. Voortaan zullen deze overgedragen verlofdagen kunnen worden opgenomen tot het einde van het nieuwe kalenderjaar. Dit geeft meer ruimte aan de personeelsleden om hun vakantie in te plannen in de loop van het jaar.

Concreet voorbeeld: voor wie eind december 2018 nog 12 vakantiedagen over had die hij of zij niet heeft kunnen opnemen in de loop van 2018, werden 10 van deze vakantiedagen overgedragen naar het nieuwe kalenderjaar 2019. Het betrokken personeelslid kan deze 10 vakantiedagen opnemen in de loop van 2019, voor het einde van het jaar. Zoals voorheen kunnen de resterende 2 vakantiedagen van 2018 niet meer worden opgenomen. Deze zijn verloren gegaan.

Het is en blijft heel belangrijk voor het welzijn dat om regelmatig verlof te nemen in de loop van het jaar. Dit geeft je de gelegenheid om uit te rusten en te ontspannen, en om je batterijen terug op te laden. Goed uitgeruste personeelsleden zijn vanuit het standpunt van de UGent en de leidinggevenden tegelijkertijd ook veel productiever. Ook zij hebben er dus alle belang bij om ervoor te zorgen dat hun medewerkers hun verlof tijdig kunnen opnemen.

Wordt jou op onredelijke wijze geweigerd om verlof op te nemen hoewel je takenpakket dit perfect mogelijk maakt? Kan je door een te hoge werkdruk en een tekort aan personeel je verlofdagen niet of niet op een redelijke manier opnemen? Laat het ons zeker weten op ACOD@UGent.be

Pagina's

Subscribe to Front page feed